Vùng Biển Ven Bờ Việt Nam Nào Sau Đây Có Diện Tích Lớn Nhất (2023)

1. Đảo ven bờ có diện tích lớn nhất nước ta là - SHub Share

 • 23 Oct 2022 · Đảo ven bờ có diện tích lớn nhất nước ta là Cát Bà. Lý Sơn Phú Quốc. Côn Đảo.

 • Đảo ven bờ có diện tích lớn nhất nước ta là Cát Bà. Lý Sơn Phú Quốc. Côn Đảo.

Đảo ven bờ có diện tích lớn nhất nước ta là - SHub Share

2. Vùng biển ven bờ Việt Nam nào sau đây có diện tích lớn nhất? A. Vũng ...

 • 7 Oct 2023 · -Vùng biển ven bờ Việt Nam có diện tích lớn nhất là Vịnh Bái Tử Long (đáp án C). -Vì Vịnh Bái Tử Long có diện tích lớn nhất vì nằm trong quần ...

 • Vùng biển ven bờ Việt Nam nào sau đây có diện tích lớn nhất? A. Vũng Hòn Ngang B. Vũng Mũi Cà Mau C. Vịnh Bái Tử Long D. Vịnh Ph

Vùng biển ven bờ Việt Nam nào sau đây có diện tích lớn nhất? A. Vũng ...

3. Trong các vùng biển sau đây, vùng nào có diện tích lớn nhất

Trong các vùng biển sau đây, vùng nào có diện tích lớn nhất

4. Trong các vùng biển sau đây vùng nào có diện tích lớn nhất

 • 16 Sept 2021 · Giải thích: Bộ phận lãnh thổ có diện tích lớn nhất thuộc vùng biển nước ta là vùng đặc quyền kinh tế, rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở.

 • Câu hỏi: Trong các vùng biển sau đây vùng nào có diện tích lớn nhất A. Nội thủy B. Đặc quyền kinh tế C. Tiếp giáp lãnh hải D. Lãnh hải Đáp án B. Giải thích: Bộ phận lãnh thổ có diện tích lớn nhất thuộc vùng biển nước ta là vùng đặc quyền kinh […]

Trong các vùng biển sau đây vùng nào có diện tích lớn nhất

5. Đảo nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta Bạch Long Vĩ

 • 27 Jun 2020 · Trả lời: ... Trả lời: Phú Quốc, còn được mệnh danh là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam (567 km2), nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc ...

 • Đảo nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta: A. Bạch Long Vĩ B. Phú Quý C. Lí Sơn D. Phú Quốc

Đảo nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta Bạch Long Vĩ

6. Câu 3. Đặc điểm địa lý cơ bản của các vùng biển Việt Nam?

 • Trong Biển Đông, liên quan tới Việt Nam có hai vịnh (gulf) lớn là vịnh Bắc Bộ ở phía Tây Bắc, rộng khoảng 130.000 km2 và Vịnh Thái Lan ở phía tây nam, diện tí ...

 • Việt Nam là một quốc gia biển lớn nằm ven bờ tây Biển Đông. Trong Biển Đông, liên quan tới Việt Nam có hai vịnh (gulf) lớn là vịnh Bắc Bộ ở phía Tây Bắc, rộng khoảng 130.000 km2 và Vịnh Thái Lan ở phía tây nam, diện tích khoảng 293.000 km2. Đây là biển duy nhất nối liền hai đại dương - Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Câu 3. Đặc điểm địa lý cơ bản của các vùng biển Việt Nam?

7. Đảo nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta: - HOC247

 • Đáp án đúng: D Phú Quốc, còn được mệnh danh là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam (567 km2), nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khá ...

 • Copyright © 2022 Hoc247.net

Đảo nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta: - HOC247

8. TUYÊN TRUYỀN BIỂN ĐẢO - Xã Vĩnh Phúc

 • 17 Sept 2018 · Biển Đông là biển lớn nhất trong sáu biển lớn của thế giới có diện tích khoảng 3.447.000 km2tiếp giáp với các nước khác trong khu vực: Malaysia, ...

 • TUYÊN TRUYỀN BIỂN ĐẢO

TUYÊN TRUYỀN BIỂN ĐẢO - Xã Vĩnh Phúc

9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây có

 • 1 Apr 2022 · Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, tỉnh có cả đường bờ biển và biên giới quốc gia là tỉnh Thanh Hóa. Thanh Hóa là tỉnh nằm ở cực ...

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây có đường bờ biển? C. Quảng Ninh. Trắc nghiệm môn Địa Lý Luyện Thi THPT

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây có

10. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ CƠ BẢN CỦA CÁC VÙNG BIỂN VIỆT NAM

 • Việt Nam là một quốc gia biển lớn nằm ven bờ tây Biển Đông. Trong Biển Đông, liên quan tới Việt Nam có hai vịnh (gulf) lớn là vịnh Bắc Bộ ở phía Tây Bắc, ...

 • Việt Nam là một quốc gia biển lớn nằm ven bờ tây Biển Đông. Trong Biển Đông, liên quan tới Việt Nam có hai vịnh (gulf) lớn là vịnh Bắc Bộ ở phía Tây Bắc, rộng khoảng 130.000 km2 và Vịnh Thái Lan ở phía tây nam, diện tích khoảng 293.000 km2. Đây là biển duy nhất nối liền hai đại dương - Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Biển Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chế độ gió mùa thịnh hành hướng Đông Bắc và Đông Nam. Vì thế, biển Việt Nam gánh chịu nhiều rủi ro thiên tai và sự cố môi trường biển trên Biển Đông, đặc biệt từ các loại dầu tràn và dầu thải không rõ nguồn gốc đưa vào vùng bờ biển nước ta.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ CƠ BẢN CỦA CÁC VÙNG BIỂN VIỆT NAM

11. Đảo có diện tích lớn nhất Việt Nam là - Hamchoi.vn

 • - Việt Nam có đường bờ biển dài 3260km và vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2. - Vùng biển nước ta là một bộ phận của biển Đông, bao gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng ...

 • Đảo có diện tích lớn nhất Việt Nam là

Đảo có diện tích lớn nhất Việt Nam là - Hamchoi.vn
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 18/11/2023

Views: 6588

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.