Hình ảnh xác thực | Trovaprezzi.it (2023)

Bằng cách tuân theo chính sách minh bạch và đúng đắn, phù hợp với các quy định hiện hành và đặc biệt tham chiếu đến Quy định của EU 2016/679 (sau đây gọi là "Quy định về quyền riêng tư”) công ty 7Pixel S.r.l. (sau đây gọi là "Xã hội” o “7 điểm ảnh"), thuộc tập đoàn đứng đầu là công ty mẹ Gruppo MutuiOnline S.p.A. (sau đây gọi là "Nhóm MutuiOnline"), với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu độc lập, cung cấp cho bạn một số thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp trong bối cảnh sử dụng các dịch vụ có liên quan đến các trang web mà bên đó sở hữu (cụ thể làwww.trovaprezzi.it,www.drezzy.itSiti diso sánh giá" - cũng nhưwww.7pixel.itTrang web "tổ chức") ngay cả khi có thể được điều chỉnh cho thiết bị di động, cũng ở dạng "ứng dụng" (sau đây gọi là "Siti tại 7Pixel” hoặc thậm chí là “Siti”).

 1. MỤC ĐÍCH VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA VIỆC XỬ LÝ

1.1.Dữ liệu được thu thập sẽ được Công ty xử lý mà không cần sự đồng ý rõ ràng theo nghệ thuật. 6, đoạn 1, chữ b) của Quy định về quyền riêng tư, để cung cấp các dịch vụ được dự kiến ​​bởi Điều kiện sử dụng Trang web, được xuất bản trên các trang Internet tương đối (sau đây gọi là "Điều khoản sử dụng”), chủ yếu liên quan đến việc thu thập và/hoặc so sánh giá của sản phẩm và/hoặc dịch vụ và giúp người dùng liên hệ với cửa hàng để mua sản phẩm và/hoặc dịch vụ. Cụ thể, dữ liệu sẽ được xử lý:

A. để cung cấp dịch vụ so sánh giá và/hoặc sản phẩm do 7Pixel cung cấp cho người dùng của trang so sánh (www.trovaprezzi.it,www.drezzy.it), bao gồm - đặc biệt - việc lưu các tìm kiếm và mục yêu thích cũng như thông báo liên quan đến thay đổi giá theo yêu cầu của người dùng;

B. để cho phép người dùng Trang web để lại các đánh giá liên quan đến các cửa hàng hoặc sản phẩm trực tuyến;

C. để cung cấp cho những đối tượng mà 7Pixel đã quy định/sẽ quy định các thỏa thuận thương mại hoặc hợp tác, thông tin cần thiết để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc đã đồng ý với bạn;

D. để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Trang web 7Pixel trong các phần và phiên bản khác nhau của trang web, chẳng hạn như bằng cách nhận dạng người dùng quay lại trang web, đơn giản hóa và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, lưu tìm kiếm;

E. để được tư vấn và hỗ trợ qua điện thoại cho khách hàng, thậm chí kéo dài theo thời gian liên quan đến nhu cầu cá nhân, liên quan đến yêu cầu về một trong các sản phẩm trên;

F. để thu thập và quản lý phản hồi của khách hàng về dịch vụ do 7Pixel cung cấp, cũng như bởi các đối tác thương mại có liên quan trong bối cảnh cung cấp dịch vụ;

G. để quản lý hành chính các mối quan hệ, bao gồm cả các mối quan hệ thương mại, giữa 7Pixel và các bên thứ ba được nêu trong các điểm trước đó;

H. để phản hồi các bình luận và báo cáo do khách hàng gửi đến;

I. để theo dõi và ngăn chặn gian lận và sử dụng trái phép dịch vụ.

Dữ liệu được thu thập sẽ được 7Pixel xử lý mà không cần sự đồng ý rõ ràng theo nghệ thuật. 6, đoạn 1, chữ c) của Quy định về quyền riêng tư, để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và quy định nói chung.

7Pixel sẽ không tiến hành thu thập hoặc xử lý "các loại dữ liệu cá nhân cụ thể" theo nghệ thuật. 9 của Quy định về quyền riêng tư (ví dụ, liên quan đến tình trạng sức khỏe).

1.2.Dữ liệu được thu thập cũng sẽ được 7Pixel xử lý mà không cần có sự đồng ý rõ ràng, nhằm theo đuổi lợi ích hợp pháp của mình theo điều 6, đoạn 1, chữ f) của Quy định về quyền riêng tư nhằm quảng bá dịch vụ của mình tới những người dùng đã có chúng. được sử dụng, bằng cách gửi thông tin và liên lạc thương mại qua e-mail, mà không ảnh hưởng đến quyền của người dùng phản đối việc xử lý bất cứ lúc nào. Điều này được hiểu rằng việc xử lý này được thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành của Ý.

1.3.Dữ liệu được thu thập có thể được xử lý bởi 7Pixel, tùy thuộc vào sự đồng ý rõ ràng và miễn phí của bên quan tâm theo điều 6, đoạn 1, thư a) của Quy định về quyền riêng tư, cho các mục đích sau:

A. việc gửi tài liệu quảng cáo và truyền thông quảng cáo, cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên thứ ba hoặc của bên thứ ba, thực hiện khảo sát và nghiên cứu thị trường, bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm cả việc sử dụng cụ thể điện thoại với nhà điều hành và/hoặc hệ thống tự động (ví dụ: SMS, MMS, fax, trả lời tự động); được hiểu rằng việc không đồng ý điều trị này không ảnh hưởng đến việc điều trị nêu tại điểm 1.2 ở trên;

B. lập hồ sơ người dùng cho các mục đích thương mại và tiếp thị dựa trên các phương pháp sử dụng Trang web, sự quan tâm thể hiện đối với các sản phẩm/dịch vụ khác nhau và khả năng tiếp xúc với thông tin quảng cáo.

 1. CUNG CẤP DỮ LIỆU

2.1.Chúng tôi thông báo với bạn rằng việc truyền đạt dữ liệu cá nhân cần thiết để đạt được các mục đích nêu trong điểm 1.1 là bắt buộc và mọi sự từ chối cung cấp dữ liệu sẽ không cho phép cung cấp các dịch vụ được yêu cầu.

 1. CHỦ ĐIỀU TRỊ

3.1.Bộ điều khiển dữ liệu độc lập là 7Pixel S.r.l.

 1. LĨNH VỰC TRUYỀN THÔNG, TUYÊN TRUYỀN DỮ LIỆU, CHỊU TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ

4.1.Dữ liệu bạn cung cấp có thể được truyền đạt theo các mục đích được mô tả trong điểm 1 cho các đối tượng sau, với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu độc lập:

A. các công ty khác mà 7Pixel đã quy định/sẽ quy định các thỏa thuận hoặc hợp tác nhằm cung cấp (thương mại hoặc mặt khác) hàng hóa hoặc dịch vụ của các công ty này, để cung cấp các dịch vụ do bạn yêu cầu hoặc đã đồng ý với bạn;

B. các công ty khác của Tập đoàn MutuiOnline, với sự đồng ý trước, cho các hoạt động thương mại và tiếp thị.

4.2.Dữ liệu bạn cung cấp có thể được truyền đạt theo các mục đích được mô tả trong điểm 1 cho các đối tượng sau, được chỉ định cho mục đích này với tư cách là người kiểm soát dữ liệu:

A. các công ty khác của Tập đoàn MutuiOnline, cho các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực sau: dịch vụ khách hàng, tiếp thị hoạt động, quản trị, tổ chức, công nghệ;

B. công ty The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) để gửi bản tin;

C. công ty ZenDesk Inc. để liên lạc giữa người dùng và Dịch vụ khách hàng;

D. khảo sát công ty về: chất lượng dịch vụ cung cấp, sự hài lòng của khách hàng,…;

E. các công ty thực hiện các dịch vụ liên quan đến việc cung cấp, giám sát, ngăn chặn gian lận và sử dụng trái phép dịch vụ, phân tích điều hướng, đo lường và tối ưu hóa các trang web;

F. các công ty chuyên về tiếp thị, tái tiếp thị, quản lý vận hành các chiến dịch truyền thông qua hệ thống Internet, email và/hoặc điện thoại;

G. các công ty chuyên cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và/hoặc phân tích dữ liệu.

4.3.Dữ liệu của bạn sẽ không được tiết lộ, cung cấp hoặc cung cấp để tham khảo ý kiến ​​dưới bất kỳ hình thức nào cho các đối tượng khác với những đối tượng được nêu trong các điểm trước đó hoặc cho các đối tượng không xác định.

 1. CHUYỂN DỮ LIỆU RA NƯỚC NGOÀI

5.1.Dữ liệu bạn cung cấp có thể được chuyển ra ngoài lãnh thổ quốc gia như một phần của việc theo đuổi các mục đích được đề cập ở điểm 1 cho các công ty thuộc các danh mục được liệt kê ở điểm 4 có trụ sở chính tại các quốc gia thuộc Khu vực kinh tế châu Âu hoặc bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu. Đặc biệt, dữ liệu của bạn có thể được chuyển giao cho các công ty thuộc các danh mục được liệt kê ở điểm 4 có trụ sở chính tại Hoa Kỳ và sở hữu chứng nhận đang hoạt động theo các quy định của "Khung bảo vệ quyền riêng tư". Về vấn đề này, tham chiếu đến Quyết định 26/07/2000 của EC mà Ủy ban đã phê chuẩn mức độ bảo vệ đầy đủ mà quốc gia này đảm bảo.

 1. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU

6.1.Việc xử lý dữ liệu có thể được thực hiện bằng các công cụ thủ công, tự động, vi tính hóa hoặc viễn thông được thiết kế để ghi nhớ, quản lý và truyền dữ liệu.

6.2.Bên quan tâm không phải chịu bất kỳ quyết định nào chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ, tạo ra các hiệu ứng pháp lý liên quan đến anh ta hoặc ảnh hưởng đáng kể đến người của anh ta theo cách tương tự.

6.3.Các trang web 7Pixel sử dụng cookie. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo thông tin chuyên dụng, theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, có thể truy cập trên các trang Internet có liên quan.

 1. THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU

7.1.Dữ liệu cá nhân được xử lý cho các mục đích nêu tại điểm 1.1, 1.2, 1.3, được lưu giữ cho đến ngày 31 tháng 12 của năm thứ 10 bắt đầu từ ngày gần đây nhất trong các ngày sau: i) ngày thu thập dữ liệu, ii) ngày cuối cùng xác nhận/cập nhật dữ liệu của người dùng và iii) ngày sử dụng dữ liệu lần cuối để đáp ứng yêu cầu dịch vụ của người dùng.

7.2.Đối với dữ liệu cá nhân và dữ liệu liên hệ của người dùng được xử lý trên cơ sở đồng ý rõ ràng cho các mục đích nêu tại điểm 1.3, thời gian lưu giữ được hiểu là kéo dài cho đến khi thu hồi sự đồng ý, ngay cả khi sau thời hạn được đề cập tại điểm 7.1.

 1. QUYỀN CỦA BÊN LIÊN QUAN

8.1.7Pixel, tuân thủ đầy đủ các quy định tại các điều 15, 16, 17, 18, 20 và 21 của Quy định về quyền riêng tư, thông báo cho bạn rằng bạn có quyền:

 • để yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân (điều 15) và cải chính (điều 16) hoặc hủy bỏ điều tương tự (điều 17) hoặc hạn chế xử lý (điều 18) liên quan đến bạn hoặc phản đối các yêu cầu của họ xử lý (điều 21), ngoài quyền chuyển đổi dữ liệu (điều 20);
 • thu hồi sự đồng ý bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc điều trị dựa trên sự đồng ý được đưa ra trước khi thu hồi;
 • quyền khiếu nại với Người bảo lãnh để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi thông báo với bạn rằng, theo điều 21 của Quy định về quyền riêng tư, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp vào bất kỳ lúc nào.

8.2.Để thực hiện các quyền được tóm tắt ở trên, chi tiết liên hệ của công ty là:

7Pixel S.r.l.

Văn phòng đăng ký: Att.ne "Xử lý dữ liệu riêng tư" - Via Casati, 1/A - 20124 Milan
Trụ sở hoạt động: Att.ne "Xử lý dữ liệu riêng tư" - Via Lanzoni, 13 - 27020 Giussago
E-mail:privacy@7pixel.it

8.3.Bạn cũng có thể tự xóa dữ liệu cá nhân của mình:

- làwww.trovaprezzi.it, bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trong phần "Quản lý tài khoản";

- làwww.drezzy.itbằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách nhấp vào "Đóng tài khoản của bạn".

Thông tin cập nhật ngày 09/06/2021

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 05/21/2023

Views: 5389

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.